نمونه سوال امتحانی علوم تجربی هشتم

ساخت وبلاگ
چکیده : 1-صحیح و غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید. الف)مواد پرتوزا با وجود این که خطرناک هستند اما کاربرد ... با عنوان : نمونه سوال امتحانی علوم تجربی هشتم بخوانید :

1-صحیح و غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید.

الف)مواد پرتوزا با وجود این که خطرناک هستند اما کاربرد های مفیدی هم در زندگی دارند.

ب)بیشتر مواد اطراف ما خالص هستند.

پ)اثر انگشتان تمام انسان ها به جز دوقلو های یکسان متفاوت است.

ت)هوش صفتی ارثی است و عوامل محیطی هیچ تاثیری در آن ندارد.

2-جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف)لوز المعده با ترشح هورمون...............میزان قند خون را افزایش می دهد.

ب)اگر یک لیوان شیر تازه را چندین ساعت در هوای گرم و آزاد قرار دهیم دچار تغییر................می شود.

پ)بخش خاکستری رنگ و بیرونی مخ که مرکز کنترل بسیاری از اعمال ارادی بدن است.................نام دارد.

ت)موادی که از یک نوع ماده تشکیل شده باشند مواد.................نامیده می شوند.

ث)تعداد........اتم در هر عنصر معین و ثابت است.

ج)واحد های سازنده ی نمک خوراکی ....................است.

3-در هر سوال گزینه ی درست را انتخاب کنید.

A)در کدام گزینه تغییر فیزیکی رخ داده است؟

الف)میخ آهنی در کات کبود                                           ب)قرص جوشان در آب

ج)حل شدن نمک در آب                                                 د)آزمایش کوه آتشفشان

B)از تنفس کدام گاز به مدت چند دقیقه احتمال مسمومیت و مرگ وجود دارد؟

الف)کربن دی اکسید       ب)هیدروژن            ج)نیتروژن            د)کربن مونواکسید

C)کدام غده بر سایر غدد نظارت دارد و آنها را کنترل می مند؟

الف)هیپوفیز          ب)تیروئید             ج)فوق کلیه               د)پانکراس

D)کدام فعالیت با بقیه متفاوت است؟

الف)ریزش اشک       ب)پلک زدن         ج)عطسه                د)دیدن

E)هوا یک محلول است.حلال در این محلول کدام است؟

الف)نیتروژن         ب)اکسیژن            ج)آرگون           د)کربن دی اکسید

F)گیرنده های نوری در کدام بخش چشم قرار دارد؟

الف)صلبیه          ب)مشیمیه            ج)شبکیه          د)عنبیه

4-پرسش های دو گزینه ای

A)در دمای 20 درجه حداکثر چقدر نمک را می توان در 100میلی لیتر آب حل کرد؟

الف)18 گرم                ب)38 گرم

B)گاز تولید شده از واکنش قرص جوشان با آب چیست؟

الف)کربن دی اکسید              ب)اکسیژن

C)بیشتر  استخوان های ما ابتدا از غضروف ساخته شده اند این بخش های غضروفی در هنگام رشد با جذب چه موادی به استخوان تبدیل می شوند؟

الف)سدیم و پتاسیم               ب)کلسیم و فسفر

5-دو ویژگی مخلوط های ناهمگن را بیان کنید و یک مخلوط ناهمگن معلق مثال بزنید.

6-هورمون غده ی پاراتیروئید با تاثیر بر روی چه قسمت هایی از بدن کلسیم خون را افزایش می دهد؟

7-اصطلاح های علمی زیر را تعریف کنید.

دیابت جوانی:

آنزیم:

یون:

میتوز:

پاسخ های انعکاسی:

رباط:

زردپی:

  8-با هر یک از ئسایل زیر چه مخلوط هایی را می توان جدا کرد؟مثال بزنید.

دستگاه دیالیز:

دستگاه تقطیر:

سانتریفیوژ:

خرمن کوب:

قیف جدا کننده:

کاغذ صافی:

9-راه شناسایی گاز اکسیژن و کربن دی اکسید چیست؟

راه شناسایی اکسیژن:

راه شناسایی کربن دی اکسید:

10-دلایل پوکی استخوان را بنویسید(سه مورد)

11-به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهدید.

الف)در ساخته شدن هورمون های کدام غده ید لازم است؟

ب)کروموزوم ها چه زمانی قابل مشاهده هتند؟

12-هدف از تولید مثل چیست؟

13-هر یک از جانداران زیر چگونه تولید مثل می کنند؟

باکتری:                       خزه:                                کپک:

 

 

 

 

...
نویسنده : شقایق قرائتی بازدید : 71 تاريخ : سه شنبه 29 دی 1394 ساعت: 17:41